Bộ Công Thương không bổ nhiệm Hàm Trưởng, Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp | Kinh doanh


Ban cán sự đảng Bộ Công Thương thống nhất ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS (ngày 17/01/2018) quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ.

Đáng lưu ý, Nghị quyết này đảm bảo yêu cầu tạo cơ sở để thực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng theo cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, thực hiện tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, hạn chế cấp trung gian trong thực thi công vụ và đảm bảo việc tinh giản, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch.

Theo Nghị quyết, việc bổ nhiệm, tực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc: Phòng và tương đương có dưới 10 biên chế, trong đó có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng; Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên, có 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó trưởng phòng.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu không bổ nhiệm chức vụ Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ Hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ Hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.

Đầu tháng 1 này, Bộ Công Thương cũng có quyết định bổ nhiệm, điều động hàng loạt nhân sự nhằm kiện toàn lại nhân sự của Bộ Công Thương hiện nay.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian qua, bộ này đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc tinh gọn bộ máy tổ chức. Có đơn vị được tách ra hoặc sáp nhập, nhiều cán bộ được điều động, giao nhiệm vụ ở những đơn vị mới… tạo nên sự thay đổi trong nội bộ Bộ Công Thương.
Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *